Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EQUUS CARE
§ 1. Postanowienia ogólne
1/ Przedsiębiorcą prowadzącym niniejszy sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową https://equus-brand.com/, zwany dalej „Sklep” jest Anna Wieczorkowska Equus Care (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Baczyńskiego 8, 84-242 Kębłowo wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP:5882467345, REGON:388562680.
2/ Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@equus-brand.com
3/ Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
4/ Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów użytkowych i przemysłowych, patentów i znaków towarowych.
5/ Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Klauzula przetwarzania danych osobowych zamieszczona jest na końcu niniejszego regulaminu. Zostanie ona również zamieszczona każdorazowo podczas składania zamówienia przez Klienta Sklepu.
6/ Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
§ 2. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1/ Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://equus-brand.com/ prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
2/ Sprzedawca – Anna Wieczorkowska Equus Care, ul. Baczyńskiego 8, 84-242 Kębłowo, NIP:5882467345, REGON:388562680 .
3/ Klient – każdy podmiot dokonujący zamówień i zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4/ Konto Klienta – profil zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji Klienta oraz służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
5/ Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6/ Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
7/ Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania za jego pośrednictwem produktów pochodzących bezpośrednio od Sprzedawcy.
8/ Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu.
§ 3. Rejestracja i Logowanie
1/ Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą udostępnionego przez Sprzedawcę formularza.
2/ Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter lub cyfr. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
3/ Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień przedstawione są w § 5 niniejszego Regulaminu.
4/ Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. Sprzedawca nie odpowiada za podanie przez Klienta błędnych bądź nieprawdziwych danych.
5/ Klient przez akceptację Regulaminu oświadcza, iż wskazane przez niego dane są prawdziwe, a także, iż przystąpił dobrowolnie do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę,
6/ Zarejestrowany Klient ma możliwość:
– zamówienia produktu oferowanego przez Sprzedawcę,
– monitorowania statusu i historii dokonywanych przez siebie zamówień,
– wyrażenia zgody na informowanie go przez Sprzedawcę o aktualnych promocjach i przewidzianych rabatach, a także skorzystania w tym promocji i rabatów,
– zmiany swojego hasła w Koncie Klienta, danych i adresu korespondencyjnego na każdym etapie, przy czym zmiana adresu dostawy jest możliwa na etapie końcowym – przygotowania zamówienia Klienta do realizacji po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy,
– usunięcia Konta,
7/ Po prawidłowym zarejestrowaniu Konta, Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji.
8/ Pomyślne dokonanie rejestracji i aktywacji Konta w Sklepie Internetowym Sprzedawcy umożliwia zalogowanie się do Konta.
§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1/ Klient odwiedzający Sklep bądź korzystający z jego usług zobowiązany jest w szczególności do:
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
– korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
– niekopiowania ani rozpowszechniania treści, zdjęć produktów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy,
– korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
§ 5. Realizacja zamówień
1/ Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi, o których informacja zostanie zamieszczona na Stronie Internetowej. Klient wskazuje czy żąda wystawienia przez Sprzedającego faktury czy paragonu.
2/ Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i proponowany koszt dostawy.
3/ Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. W takim wypadku Sklep Internetowy ponownie prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
4/ Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail z informacją, że produkt został przekazany do kuriera wraz z numerem listu przewozowego. W zależności od wyboru Klienta faktura bądź paragon wysłane zostaną wraz z przesyłką, chyba że klient zażąda dostarczenia faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6/ Klient składa zamówienie w następujący sposób:
– Klient dokonuje wyboru towaru i dodaje go do swojego zamówienia za pośrednictwem przycisku „Dodaj do koszyka”, który znajduje się pod każdym towarem oferowanym przez Sprzedającego,
– Klient zamieszcza niezbędne dane na formularzu dostawy wskazanym przez Sprzedającego, wybiera formę dostawy i sposób płatności (poprzez przelew internetowy / za pobraniem towaru),
– Klient zatwierdza dokonane zamówienie i dokonuje zapłaty za zamówiony towar w przypadku wyboru sposobu płatności za pośrednictwem przelewu internetowego,
– Klient zatwierdza przesłane przez Sprzedającego potwierdzenie zamówienia,
– realizacja zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia towaru przez Klienta i otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia uiszczenia wpłaty (w przypadku sposobu płatności za pośrednictwem przelewu internetowego),
7/ Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzenia statusu realizacji zamówienia,
8/ Klient, który przystąpi do zamówienia w sposób wskazany w pkt 8 ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji,
9/ Klient dokonując zamówienia bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź za pośrednictwem Strony Internetowej bez logowania, powinien podać imię i nazwisko zamawiającego, adres e-mail, a także adres korespondencyjny i dostawy, numer kontaktowy, nazwę, rozmiar i ilość zamawianego towaru. Jednocześnie Klient zobowiązuje się do wskazania prawidłowych danych,
10/ Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane bezpośrednio przez Sprzedającego do Klienta zawiera dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu, opis zamówionego produktu, jednostkową (a w przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego towaru – cenę łączną) zamówionego towaru, łączną cenę zamówienia (wraz z proponowanym kosztem dostawy), proponowaną formę dostawy i płatności, informację o prawie do odstąpienia od umowy przez Klienta bez podania przyczyny w ciągu 14 dni w przypadku Klientów będących Konsumentami, informację o prawie rękojmi w przypadku Klientów będących Konsumentami, załącznik będący wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni dla Klientów będących Konsumentami,
11/ W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie lub obecnie nie znajdujących się na stanach magazynowych termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony od 14 do 30 dni, o czym klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.
§ 6.  Ceny
1/ Ceny podane przy towarze na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://equus-brand.com/ podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty.
2/ Cena towaru przed oznaczeniem przycisku „dodaj do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat.
3/ Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów.
4/ Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach.
5/ Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego przed uiszczeniem zapłaty przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
6/ O cenie ostatecznej Klient zostanie poinformowany ponownie przy przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej Klienta.
§ 7.  Forma płatności
1/ Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
– płatności przelewem internetowym.
§ 8.  Dostawa
1/ Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu Internetowego, są to:
– Paczkomaty InPost, przelew bankowy,
– Kurier, przelew bankowy.
2/ Klient pokrywa koszty dostawy.
3/ Termin dostawy każdorazowo wskazany jest w trakcie składania zamówienia i wynosi od 1 do 3 dni roboczych, z wyłączeniem produktów opisanych w § 5 punkt 13.
4/ Maksymalny termin dostawy wynosi 21 dni, z wyłączeniem produktów opisanych w § 5 punkt 13.
5/ W przypadku braku dostępności produktu Sprzedający poinformuje Kupującego w terminie 14 dni roboczych o tym fakcie przedstawiając propozycję innej wersji produktu. W przypadku zaakceptowania nowej wersji przez Klienta uznaje się, że doszło do modyfikacji zawartej pierwotnie umowy i jest ona wiążąca dla stron.
6/ W razie przekroczenia terminu wskazanego w punkcie 6 Klient ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy.
7/ Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
8/ Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy.
9/ Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.
10/ Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
11/ Towary dostarczane są na terenie Polski.
§ 9.  Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami, nie dotyczy zakupów dokonanych w ramach działalności gospodarczej Kupującego.
1/ Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres e-mail: office@equus-brand.com,
2/ W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Anna Wieczorkowska Equus Care, ul. Baczyńskiego 8, 84-242 Kębłowo.
3/ Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4/ Jeżeli konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5/ Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
6/ W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedający dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sprzedający wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
7/ Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu Internetowego oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
8/ Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
9/ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia towaru, w szczególności w przypadku brak materiału lub elementów niezbędnych do wykonania zamówienia, problemów technicznych,  produkcyjnych, siły wyższej itp. W takim przypadku Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a wpłacona przez niego należność zwrócona.
10/ Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z niedostarczenia przez niego towaru lub przedłużenia terminu wykonania zamówienia.  
11/ W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z powodów opisanych w punkcie 9, uważana jest ona za niezawartą, a Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu otrzymane płatności, w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, o ile płatność taka została uiszczona. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności powyżej kwoty otrzymanych płatności za skutki niedostarczenia towaru.
§ 10.  Prawo Konsumenta do rękojmi
1/ Towary oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedającemu w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
2/ Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana:
– za pośrednictwem poczty polskiej na adres korespondencyjny Sklepu – Anna Wieczorkowska Equus Care, ul. Baczyńskiego 8, 84-242 Kębłowo,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej office@equus-brand.com,
3/ W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4/ Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5/ Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
6/ W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt 5/, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
7/ W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8/ Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana w zależności od wyboru Klienta: za pośrednictwem poczty polskiej bądź poczty elektronicznej.
9/Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduje się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.
10/ Roszczenia z tytułu rękojmi oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w §9 Regulaminu nie przysługuje Klientom dokonującym zakupów jako Przedsiębiorcy, z wyłączeniem Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 385 Kodeksu Cywilnego.
§ 11.  Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów
1/ Administratorem danych jest Anna Wieczorkowska Equus Care, ul. Baczyńskiego 8, 84-242 Kębłowo, NIP:5882467345, REGON:388562680.
2/ Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3/ Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
4/ Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
5/ Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
6/ Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
7/ Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.
8/ Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie biuro@equus-care.pl.
§ 12. Usługi dodatkowe
1/ Sprzedawca oprócz sprzedaży produktów umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wyjątkiem są krótkie przerwy serwisowe.
2/ Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres: office@equus-brand.com
3/ Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
4/ Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Sprzedawca ma prawo w każdym czasie do wycofania promocji lub konkursu bez konieczności informowania o tym uczestników.
5/ W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
§ 13.  Informacje końcowe
1/ Regulamin jest stale dostępny na stronie https://equus-brand.com/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych w każdej chwili.
2/ Jeżeli Klientem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
3/ Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.